Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Hacks 2012


زیرنویس فارسیHacks (TV Movie 2012)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : هنگامی که دختر چای کیت لوی در حال حاضر سردبیر بی رحمانه از بالای زشت قرمز یکشنبه دنباله دار، متعلق به حریص نجیب زاده رسانه های استرالیا استانهوپ جشن. این مقاله در هیچ چیز برای آن متوقف خواهد شد ...


نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است