لیست تمام زیرنویس های فارسی موجود

Poster

Romantic Doctor, Teacher Kim (Dr. Romantic / 낭만닥터 김사부) Imdb

  • Year: 2016This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here


  • زيرنويس با امتياز خوب
  • بدون امتياز
  • مشاهده شده
    نام زيرنويس         زبان زيرنويس Files H.I.     مترجم
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Romantic.Teacher.Kim.E10(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep21(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep20(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep19(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep18(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep17(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep16(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep15(barcode)  
 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep14(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep13(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep10(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep09(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep08(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep07(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep06(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep05(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep04(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep03(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep02(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep01(barcode)   Anonymous
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.all episode (barcode)  
@barcodesubtitle  
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부 Romantic Doctor, Teacher Kim Ep 12  
site:seouldl.ir | http://telegram.me/animekdramasfullkorea  
Farsi/Persian Romantic.Doctor.E16  
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.Doctor.E15  
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.Doctor.E14  
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.doctor.E13  
web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic.Doctor.17  
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 20  
Dangsu - Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 19  
Dangsu - Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 18  
Dangsu - Maediii. P @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 17  
Jullieta - Maediii. P @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 16  
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 15  
Dangsu - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 14  
Mehraneh - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 13  
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 12  
Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 11  
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 10  
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 09  
Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 08  
Maediii. P - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 07  
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 06  
Maediii. P - Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 05  
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 04  
Dangsu - Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 03  
Dangsu @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 02  
Dangsu - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 01  
Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 00 (Untold Story)  
Dangsu - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian Romantic Doctor Teacher Kim Episode 00 - 20 END  
Dangsu - Maediii. P - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep12(barcode)  
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 낭만닥터 김사부Doctor.Teacher.Kim.Ep11(barcode)  
@barcodesubtitle